SEMANTIC PROCESSES IN THE STRUCTURE OF ENGLISH POLYSEMANTIC VERBS WITH EMOTIVE AND EVALUATIVE LEXICO-SEMANTIC VARIANTS


Cite item

Abstract

The article deals with semantic structure of polysemantic verbs of present-day English. Polysemantic English verbs having evaluative lexico-semantic variants of meaning are analyzed in the article. It is underlined that lexico-semantic variants of meaning of a polysemantic English verb are joined in its structure with a common dominating semantic component; semantic variants with emotive and evaluative meaning play a significant role in the semantic structure of a polysemantic verb. It is stressed that the semantic variant of verb meaning with a certain evaluative content possesses an independent linguistic status and simultaneously plays an important role in the development of pragmatic meaning of a polysemantic verb.
Emotive and evaluative components of meaning of the English verb were defined by means of linguistic definition analysis of meanings on the basis of definitions in the Longman Dictionary of Contemporary English. The New English-Russian Dictionary edited by professor I.R. Galperin served as material for analysis in our research. Polysemantic English verbs have a great number of lexico-semantic variants of meaning including semantic variants implying evaluation of actions denoted by the verb. Ways of forming these meanings are analyzed in the article, the main ways of forming evaluative meanings of the English verb are considered to be semantic transfer. The most widespread type of semantic transfer of the English verb is change of the subject of the action denoted by the verb from an inanimate object to an animate person. Metaphoric transfer of meaning from denotation of a physical action towards a psychic one is also widespread among English polysemantic verbs. Further development of evaluative meaning of the English verb may be based on transfer of denotation of a concrete action towards an abstract one, simultaneously a referent is evaluated and this evaluation is absolute according to its type. New lexico-semantic variants may be added to the semantic structure of a polysemantic English verb as a result of linguistic process of enantiosemy, i.e. juxtaposition of evaluative meanings of opposite evaluative sign.

About the authors

T. L. Arlanova

Samara State University of Railway Transport

Author for correspondence.
Email: morenov@ssau.ru
ORCID iD: 0000-0002-7045-4310

Сandidate of Philological Sciences, associate professor, assistant professor of the Department «Linguistics»

References

 1. Lakoff, Johnson 1980 – Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1980, 256 p. [in English].
 2. Leech 2004 – Leech G.N. Meaning and the English verb. 3rd Edition. London: Longman, 2004, 117 p.
 3. [in English].
 4. Airapetyan 2013 – Airapetyan (Markaryan) R.R. Teoreticheskie predposylki kogniolingvisticheskogo analiza glagol’noi semantiki (na materiale sovremennogo angliiskogo yazyka) [Theoretical prerequisites of cognitive linguistic analysis of verbal semantics (based on the material of modern English)]. Filologicheskie nauki, Voprosy teorii i praktiki [Philological sciences, Issues of Theory and Practice]. Tambov: Gramota, 2013, no. 12 (30), Part 1,
 5. pp. 19–26. Available at: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2013_12-1_03.pdf [in Russian].
 6. Arnold 2012 – Arnold I.V. Leksikologiya sovremennogo angliiskogo yazyka [Modern English Lexicology]. M.: FLINTA: Nauka, 2012, 376 p. [in Russian].
 7. Arnold 1966 – Arnold I.V. Semanticheskaya struktura slova v sovremennom angliiskom yazyke i metodika ee issledovaniya [Semantic structure of a word in modern English and methodology of its investigation]. L.: Prosveshchenie, 1966, 192 p. [in Russian].
 8. Arutyunova 1984 – Arutyunova N.D. Aksiologiya v mekhanizmakh zhizni i yazyka [Axiology in life and language mechanisms]. In: Problemy strukturnoi lingvistiki [Issues of structural linguistics], 1982. M.: Nauka, 1984, pp. 5–23 [in Russian].
 9. Arutyunova 1983 – Arutyunova N.D. Sravnitel’naya otsenka situatsii [Comparative evaluation of situations]. Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazykoznaniya [The Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. M.: Nauka, 1983, Vol. 42, no. 4, pp. 330–341 [in Russian].
 10. Akhmanova 1969 – Akhmanova O.S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. M.: Sov. еntsiklopediya, 1969, 608 p. [in Russian].
 11. Volf 1985 – Volf E.M. Funktsional’naya semantika otsenki [Functional semantics of evaluation]. M.: Nauka, 1985, 232 p. [in Russian].
 12. Ivin 1970 – Ivin A.A. Osnovaniya logiki otsenok [Foundations of logics of values]. M.: Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, 1970, 232 p. [in Russian].
 13. Krasikova 2015 – Krasikova T.I. Vydeleniya omonimov iz semanticheskoi struktury mnogoznachnykh slov (na materiale nauchno-tekhnicheskikh terminov i slov terminologicheskogo kharaktera): monografiya [Accentuation of homonyms from the semantic structure of polysemantic words (based on the material of scientific and technical terms and words of terminological character): monograph]. M.: Izdatel’stvo «Nauchnyi konsultant», 2015, 109 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=25165962 [in Russian].
 14. Kristaforova 2016 – Kristaforova Yu.V. Kognitivnye printsipy poyavleniya novykh leksiko-semanticheskikh variantov u mnogoznachnykh glagolov [Cognitive principles of appearance of new lexico-semantic variants of polysemantic verbs]. In: Slovo, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmaticheskom i kulturologicheskom aspektakh: materialy VIII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Chelyabinskii gosudarstvennyi universitet [Word, utterance, text in cognitive, pragmatic and cultural aspects: materials of VIII International research conference. Chelyabinsk State University]. Chelyabinsk: Entsiklopediya (Chelyabinsk), 2016, pp. 79–81. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=26667315 [in Russian].
 15. Kubryakova 1997 – Kubryakova E.S. Chasti rechi s kognitivnoi tochki zreniya [Parts of speech from the cognitive point of view]. M.: In-t yaz-niya RAN, 1997,
 16. p. [in Russian].
 17. Novoselova 1984 – Novoselova T.I. Ekspressivnye perenosnye znacheniya glagolov fizicheskogo vozdeistviya v russkom yazyke [Expressive figurative meanings of verbs of physical action in Russian]. In: Ekspressivnost’ na raznykh urovnyakh yazyka: mezhvuz. sb. nauch. tr. [Expressiveness on various language levels: interacademic collection of research papers]. Novosibirsk: Izd-vo Novosibirskogo un-ta, 1984, pp. 91–99 [in Russian].
 18. Yatskovskaya 1985 – Yatskovskaya G.V. Protivopolozhnye otsenochnye komponenty v semantike odnogo slova [Opposite evaluative components in semantics of one word]. In: Pragmatika slova: sb. nauch. tr. [Pragmatics of a word: collection of research works]. M.: MGPI im. V.I. Lenina, 1985, pp. 40–48 [in Russian].

Copyright (c) 2019 Arlanova T.L.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies