FINANCIAL ENGINEERING IN THE STOCK MARKET


Cite item

Abstract

The authors analyzed the use of financial engineering tools in the stock market. The main mechanisms of organization of financial engineering, features of its use in relation to securities, directions for further development are presented.

About the authors

Elena Aleksandrovna Bashkan

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: lioner97@mail.ru

Lyudmila Vladimirovna Slavnetskova

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Email: lioner97@mail.ru

References

  1. Burenin A.N. Forvardy, f’iuchersy, optsiony, ekzoticheskie i pogodnye proizvodnye. 2-e izd., dop. [Forwards, futures, options, exotic and weather derivatives. 2nd edition, enlarged]. М.: Nauch.-tekhn. o-vo im. S.I. Vavilova, 2008, 512 p. [in Russian].
  2. Galanov V.A. Proizvodnye finansovye instrumenty: ucheb. dlia vuzov po spetsial’nosti 080105 «Finansy i kredit» [Derivative financial instruments: textbook for universities on specialty 080105 «Finance and credit»]. M.: INFRA-M, 2014, 208 p. [in Russian].
  3. Darushin I.A. Finansovyi inzhiniring: instrumenty i tekhnologii: monografiia. Nauchnyi redaktor: doktor ekonomicheskikh nauk, professor N.S. Voronova [Financial engineering: tools and technologies: monograph. Scientific editor: Doctor of Economical Sciences, professor N.S. Voronovа]. М.: ООО «Prospekt», 2015, 304 p. ISBN 978-5-392- 18093-6 [in Russian].
  4. Kovalev V.V. Finansovyi menedzhment: teoriia i praktika. 3-e izd., pererab. i dop. [Financial management: theory and practice. 3rd edition, revised and enlarged]. M.: Prospekt, 2008; 2013, 1104 p. [in Russian].
  5. Korporativnye finansy: ucheb. dlia vuzov po spetsial’nosti «Finansy i kredit»: [dlia bakalavrov i magistrov]. Red. M.V. Romanovskii, A.I. Vostroknutova [Corporate funds: textbook for universities on the specialty «Finance and credit»: [for bachelors and masters]. M.V. Romanovsky, A.I. Vostroknutova (Ed.)]. SPb.: Piter, 2012; 2013, 592 p. [in Russian].
  6. Mezhdunarodnye valiutno-kreditnye otnosheniia: ucheb. i praktikum dlia bakalavrov po ekon. napravleniiam i spetsial’nostiam. Ros. ekon. un-t im. G.V. Plekhanova; red. E.A. Zvonova [International monetary and credit relations: textbook and workshop for bachelors in economical directions and specialties. Plekhanov Russian University of Economics; E.A. Zvonova (Ed.)]. M.: Iurait, 2014, 687 p. [in Russian].
  7. Fedyakina L.N. Mezhdunarodnye finansy: ucheb. posobie dlia vuzov po spetsial’nostiam «Finansy i kredit», «Mirovaia ekonomika» [International finance: textbook for universities on the specialties «Finance and credit», «World Economy»]. M.: Mezhdunar. otnosheniia, 2012, 640 p. [in Russian].

Copyright (c) 2018 Елена Александровна Башкан, Людмила Владимировна Славнецкова

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies