STRATEGY TO INCREASE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE


Cite item

Abstract

The article considers the main directions of increasing the competitiveness of the organization, the concept of competitive strategy is considered.

About the authors

S. G. Kotyakov

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: lionernew@gmail.com

E. S. Kulikova

Samara National Research University

Email: lionernew@gmail.com

References

  1. Berezhnov G.V. Konkurentnyy potentsial predpriyatiya [Competitive potential of the enterprise]. M.: Creative Economy, 2016, 288 p.
  2. Bolshakov A.S. Menedzhment: strategiya uspekha [Management: the strategy of success]. St. Petersburg: Published. the house of «Liter», 2014, 224 p.
  3. Borlakova L.A. Kompleksnyy podkhod k soderzhaniyu konkurentsii i konkurentosposobnosti [Complex approach to the content of competition and competitiveness]. In: Kreativnaya ekonomika [Journal of Creative Economy], 2012, no. 7 (67), pp. 31–38.
  4. Bobkov A.L., Bobkov L.V. Ekonomiya resursov kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti promyshlennosti Rossii [Savings of resources as a factor of increasing the competitiveness of Russian industry]. M.: Dashkov and Co., 2015, 147 p.
  5. Denisova A.L., Ulyakhin T.M. Upravleniye konkurentosposobnost'yu promyshlennogo predpriyatiya: aspekty kachestva: monografiya [Management of the competitiveness of an industrial enterprise: aspects of quality: monograph]. Tambov: Publishing House of TSTU, 2016, 120 p.

Copyright (c) 2018 С. Г. Котяков, Е. С. Куликова

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies