APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF INNOVATION MODELING IN DYNAMIC SYSTEMS


Cite item

Abstract

The article highlights the main issues of innovation and innovation activities of organizations in terms of dynamic processes. The main approaches to the management
of innovations, to the organization of business processes of companies on the basis of dynamics are determined. Approaches to the evaluation of innovation management with the help of mathematical modeling are suggested.

About the authors

C. M. Akhmetov

Kazakhstan University of Innovative and Telecommunication
Systems, 81, M. Mametova Street, Uralsk, 090006, Republic of Kazakhstan.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. Gol'dshteyn G.Ya. Osnovy menedzhmenta: uchebnoye posobiye [Fundamentals of management: a manual]. Izd. 2, dop i pererab. Taganrog: Izd-vo TRTU, 2004 [in Russian].
  2. Druker P. Praktika menedzhmenta [Practice of Management]. M.: Dom Press, 1986 [in Russian].
  3. Anisimova V.Yu., Bashkan E.A., Belyayeva M.G., Duplyakin V.M., Kashirina M.V., Kurnosova E.A., Osmankin N.N., Prytkova N.I., Rostova E.P., Tyukavkin N.M., Khmeleva G.A., Chertykovtsev V.K. Sovremennaya paradigma upravleniya innovatsiyami: teoriya, metodologiya, modelirovaniye i praktika: monografiya / pod obshch. red. N.M. Tyukavkina [The modern paradigm of innovation management: theory, methodology, modeling and practice:
  4. monograph, under total. ed. N.M. Tyukavkin]. Samara, [in Russian].
  5. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [The theory of economic development]. M.: Dom Press, 1982 [in Russian].
  6. Yarkina T.V. Ekonomika predpriyatiya [Economics of the enterprise]. SPb.: Piter, 2005 [in Russian].

Copyright (c) 2018 С. М. Ахметов

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies