VISUALIZATION AND CLASSIFICATION OF INDICATORSECOLOGY OF THE SAMARA REGION


Cite item

Abstract

In the work of multidimensional statistical analysis, the environmental indicators of the Samara region were studied. Data visualization was carried out using component analysis. Classification was carried out by the method of k-means.

About the authors

A. Y. Trusova

assistant professor, Department of Mathematics and Business Informatics Samara University , 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russia

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

A. I. Ilyina

Senior Lecturer , Department of Mathematics and Business Informatics Samara University , 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russia

Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. Dubrov A.M., Mkhitaryan V.S. Mnogomernyye statisticheskiye metody [Multivariate statistical methods]. M.: Finansy i statistika, 1998, 338 p.
  2. Nasledov A.D. SPSS 15: professional'nyy statisticheskiy analiz dannykh [SPSS 15: professional statistical analysis of data]. SPb: Piter, 2008, 320 p.
  3. Soshnikova L. A., Tamashevich P. A. Mnogomernyy statisticheskiy analiz v ekonomike [Multidimensional statistical analysis in economics]. M.: Yuniti, 1999. 320 s.
  4. Trusova A.YU., Sizova, Orlova I.S. Faktornyy analiz kak sredstvo vizualizatsii mnogomernykh dannykh [Factor analysis as a means of visualization of multidimensional data]. In: Vychislitel'nyye sistemy i informatsionnyye tekhnologii: mezhvuz. sb. [Computational systems and information technologies].Samara. 2009, S. 60–65.
  5. Soshnikova L.A., Timashevich V.N., Uyebe G., Shefer M. Mnogomernyy statisticheskiy analiz v ekonomike: ucheb. posobiye dlya vuzov [Multivariate statistical analysis in economics: textbook. manual for universities]. M.: YUNITI-DANA, 1999.
  6. Ayvazyan S.A., Mkhitaryan V.S. Prikladnaya statistika. Osnovy ekonometriki: v 2 t.: uchebnik dlya vuzov [Applied statistics. Fundamentals of econometrics: in 2 t: a textbook for universities]. M.: YUNITI-DANA, 2001.
  7. Trusova A.YU., Teterin A.Ye. Szhatiye sotsiologicheskoy informatsii sredstvami faktornogo analiza [Compression of sociological information by means of factor analysis]. In: Trudy Vtoroy Vserossiyskoy FAM’2003 konferentsii (Krasnoyarsk, 28 fevralya – 2 marta, 2003 g.) [// Proceedings of the Second All-Russian FAM'2003 conference (Krasnoyarsk, February 28 – March 2, 2003)]. Krasnoyarsk, 2003, pp. 230–233.
  8. Trusova A.YU., Makarova I.S. Matematicheskoye modelirovaniye sotsial'nykh protsessov [Mathematical modeling of social processes]. In: Obrazovatel'nyye tekhnologii: mezhvuz. sb. nauch. tr. [// Educational technologies: interuniversity. Sat. sci. tr.]. Issue. 10. Voronezh, 2003. S. 87–91.

Copyright (c) 2018 А. Ю. Трусова, А. И. Ильина

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies