УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Иво Свобода, Магдалена Иосифовна Крайникова

Аннотация


Авторы уже длительное время занимаются проблематикой криминалистической тактики и методики выявления и расследования преступлений, в том числе наиболее серьёзных форм организованной преступности, обращают внимание на основные угрозы безопасности настоящего времени и риски по Центральной Европе, связанные с ними. В статье среди основных угроз авторы выделяют угрозу возникновения Третьей Мировой войны, террористическую деятельность так называемого Исламского государства, угрозу Европе, связанную с массовой миграцией, и всё более агрессивные проявления организованной преступности. Авторы приходят к выводу, что эти проблемы не могут быть решены только силами безопасности каждой отдельной страны или отдельными странами Европы самостоятельно. Для решения данных проблем необходимо в срочном порядке объединить политическое представительство по всей Европе, которое должно действовать сообща.


Ключ. слова


безопасность, риски безопасности, организованная преступность, Исламское государство, массовая миграция, контрабанда людей, терроризм.

Полный текст:

PDF

Список литературы

1. Evropská komise mìla po ruce lepší øešení než kvóty. Pomohla by doèasná ochrana, tvrdí ÈR. Euractiv.cz[online]. Euractiv.cz, 2015 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropa dnes0/clanek/komise-mela-po-ruce-lepsi-reseni-nez-kvotypomohla-
by-docasna-ochrana-tvrdi-cr-012904.
2. Evropský program pro migraci: Aktuální stav k lednu 2016. E2.vropská komise [online]. Brusel: Evropská komise, 2016 [cit.2016-03 29]. Dostupné: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/
docs/eam_state_of_play_20160113_cs.pdf.
3. Evropští ministøi schválili uprchlické kvóty, Slovensko je ostøe proti. Idnes.cz/zprávy [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/eu-prijala-kvoty-0k2-/zahranicni.aspx c=A150922_173102_zahranicni_kha
4. Iniciativa pro „inteligentní hranice“ EU: Komise usiluje o snazší pøístup a vìtší bezpeènost. Evropská komise: Zastoupení v Èeské republice [online]. Brusel: Evropská komise, 2015 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/ press_releases/11_1234_cs.htm.
5. Migration Policy Watch: Dohodou s Tureckem utrpí lidská práva. Hospodáøské noviny [online]. Hospodáøské noviny, 2015
[cit. 2016-03-29]. Dostupné z: http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-65200270-migration-policy-watch-dohodou-s-tureckemutrpi- lidska-prava.
6. Mimoøádný summit pøedsedù vlád zemí Visegrádské skupiny Praha, 15. února 2016: Spoleèné prohlášení k migraci. Vláda Èeské republiky [online]. Praha: Trust, 2016 [cit. 2016-03-29]. Dostupné: http: //www.vlada.cz/assets/media- centrum/aktualne/ 2016_02_15_v4_deklarace_cz.pdf.
7. Návrh Naøízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zøizuje krizový relokaèní mechanismus a mìní naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 604/2013 ze dne 26. èervna 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro urèení èlenského státu pøíslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním pøíslušníkem tøetí zemì nebo osobou bez státní pøíslušnosti v nìkterém z èlenských státù. In: . Brusel: Evropská komise, 2015, COM(2015) 450 final.
8. Návrh Rozhodnutí rady, kterým se stanoví doèasná opatøení v oblasti mezinárodní ochrany ve prospìch Itálie a Øecka. In: Brusel: Evropská komise, 2015, COM(2015) 286 final.
9. Obecný pøehled pøedmìtu právní úpravy zákona o azylu. Ministerstvo vnitra Èeské republiky [online]. Praha: Odbor azylové a migraèní politiky, Ministerstvo vnitra, 2015 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obecny-prehled-predmetuupravy-
zakona-o-azylu.aspx.
10. Odmítnout kvóty není èeským, ale evropským zájmem. Think-tank Evropské hodnoty [online]. Evropské hodnoty, 2015 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/odmitnout-kvoty-neni-ceskym-evropskym-zajmem/ PUTIN,Vladimír Vladimiroviè. Výzva za mír! Zdroj: Internet, leden 2016
11. Prùbìh správního øízení o udìlení mezinárodní ochrany. Ministerstvo vnitra Èeské republiky [online]. Praha: Odbor azylové a migraèní politiky, Ministerstvo vnitra, 2015 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/azyl-prubeh-spravnihorizeni-
o-udeleni-mezinarodni-ochrany.aspx.
12. Rozhodnutí rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. záøí 2015, kterým se stanoví doèasná opatøení v oblasti mezinárodní ochrany ve prospìch Itálie a Øecka. In: Rada Evropské unie, 2015, 2015/1523.
13. Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. záøí 2015, kterým se stanoví doèasná opatøení v oblasti mezinárodní ochrany ve prospìch Itálie a Øecka. In: Brusel: Rada Evropské unie, 2015, 2015/1601.
14. Smìrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. 5. 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních pøíslušníkù tøetích zemí za úèelem výkonu zamìstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
15. Smlouva o fungování Evropské unie, Kapitola 2 – Politiky týkající se kontroly na hranicích, azylu a pøistìhovalectví, èl. 78, odst. 3.
16. Strategie migraèní politiky Èeské republiky. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra Èeské republiky, 2015. ISBN 978-80-86466-83-5.
17. Úmluva o právním postavení uprchlíkù: [Ženeva, 28.7.1951]. Ostrava: Aries, 1993. Svìtové dokumenty, èl. 33
18. Zákon o azylu. In: . Praha: Sagit, 2000, 1999 Sb., èíslo 325.

Ссылки

  • Ссылки не определены.